Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама а на Предлог Савета родитеља бр.1864. од 30.09.2015.године,  директор ОШ „Живомир Савковић“ У Ковачевцу доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ 03/2015

 

УГОВОР ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4, И 5 ЈНМВ 03/2015 СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Биг Енекс“ДОО , са седиштем у Ваљеву, ул. Радничка, бр. 119, понуде код наручиоца заведена под бројем: 1858 од 30.09.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.09.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 1728.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 22.09.2015 године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 1859 од 30.09.2015. године, Комисија за јавну набавку  је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају  број: 1862 од 30.09.2015. године.

Истог дана ,30.09.2015. године одржана је и седница Савета родитеља на којој је прочитан Извештај бр.1862. након чега је Савет родитеља директору школе дао Предлог бр.1864.од 30.09.2015.године.

На предлог Савета родитеља, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

Прилог:

- Извештај  број: 1862 од 30.09.2015.

- Предлог бр.1864.од 30.09.2015.

               

Доставити:
- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.                                         Директор школе

                                                                                                                                                       Милијана Крстић