Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2018[деловодни број Одлуке 794 од 20.06.2018.године]и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2018[деловодни број Решења795од 20.06.2018..године], припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

Зајавнунабавкумалевредности добара

 

Рачунарске опреме у ОШ "ЖивомирСавковић"

 у Ковачевцу

 

 

 

 

ЈНМВБР.1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јул2018.године


Укупно 47 страна

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3-4

 

II

 

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

III

 

Техничке карактеристике ( спецификације)

5-9

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

9-13

 

 

V

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14-24

 

VI

 

Образац понуде и структура понуђене цене са упутством какао да се попуни

25-35

VII

 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

 

36-37

 

VIII

 

Образац трошкова припреме понуде

38

 

IX

 

Образац изјаве о независној понуди

39

X

 

Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

40

XI

 

Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла

41

XII

 

Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року 

42

 

X

 

Модел уговора

43-47

Конкурсну документацију сачинила Комисија за предметну јавну набавку.

Конкурсна документација - линк за преузимање документа

 

     ОШ,,Живомир Савковић“

   Трг Љ Ивановића Геџе 11, 11409 Ковачевац

   тел/факс 011-8213-207

   ПИБ 101481452, мат.бр.07007191

   о Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

   www.oszivomirsavkovic.rs

 

 

  

ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 01/2018

 

  

            У техничкој спецификацији ЈНМВ 1/2018 под редним бројрм 4,6 и 7 оперативни систем треба да буде Windows Home 10 64-bit.

 

ОШ „Живомир Савковић“

Ул.Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11

11409 Ковачевац

БРОЈ:899

ДАНА 04.07.2018.године

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 794 од  20.06.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вреднсти – ЈН 01/2018

 

1.      НАРУЧИЛАЦ

·         ОШ „Живомир Савковић“

·         Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац

·         ПИБ: 101481452

·         МАТИЧНИ БРОЈ: 07007191

·         ВРСТА НАРУЧИОЦА: Основна школа

 

2.      ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Рачунарска опрема

                   - назив и ознака из општег речника набавки: 30230000-0

 

3.      РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 01/2018

 

4.      ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности

 

5.      ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 

6.      ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне  услове предвиђене чл. 75.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације( наручилац може одредити да се испуњеност свих или  појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона, доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

 

 

 

7.      ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

8.      КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 

9.      НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни. Преузимање је бесплатно. Или на интернет страни школе http://www.oszivomirsavkovic.rs /.

 

 

10.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети непосредно:

·         у пословним просторијама наручиоца ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу,Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац код секретара школе.

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавкумале вредности добара-рачунарске опреме у ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу,ЈН бр. 01/2018- НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

 

11.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или факсом на број 011/8213-207са назнаком„Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.01/2018 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за подношење понуде је 16.07.2018.године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.

Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног рока за подношење понуда.

            Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

13.   МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 16.07.2018. године у 12:00 часова, у просторијама Градске управе града Београда,улица Краљице Марије бр.1,18 спрат канцеларија 1806,11000 Београд у присуству овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

14.   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 2 дана од дана отварања понуда,  и  објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења .

15.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Митровић Немања,секретар школе

                                          -e-mail- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

 Позив-линк за преузимање документа

 

 

Јавна набавка мале вредности 01/2017

 

   

  

 

ОШ „Живомир Савковић“

Ул.Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11

11409 Ковачевац

БРОЈ: 937

ДАНА07.08.2017.године

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 934 од  07.08.2017. године, наручилац објављује:

ПОЗИВЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вреднсти – ЈН 01/2017

 

1.      НАРУЧИЛАЦ

·         ОШ „Живомир Савковић“

·         Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац

·         ПИБ: 101481452

·         МАТИЧНИ БРОЈ: 07007191

·         ВРСТА НАРУЧИОЦА: Основна школа

 

2.      ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Радови на санацији мокрих чворова

                   - назив и ознака из општег речника набавки: 45330000

 

3.      РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 01/2017

 

4.      ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности

 

5.      ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 

6.      ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне  услове предвиђене чл. 75.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације( наручилац може одредити да се испуњеност свих или  појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона, доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове) и додатне услове.

 

 

 

7.      ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

8.      КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 

9.      НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни. Преузимање је бесплатно. Или на интернет страни школе http://www.oszivomirsavkovic.rs /.

 

 

10.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети непосредно:

·         у пословним просторијама наручиоца ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу,Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац код секретара школе.

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радови-радови на санацији мокрих чворова ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу,ЈН бр. 01/2017- НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

 

11.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или факсом на број 011/8213-207са назнаком„Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.01/2017 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за подношење понуде је 15.08.2017.године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.

Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног рока за подношење понуда.

            Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

13.   МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 15.08.2017. године у 11:00 часова, у просторијама ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу у присуству овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

14.   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 2 дана од дана отварања понуда,  и  објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења .

15.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Митровић Немања,секретар школе

                                         -  телефон:062/8811685

                                          -e-mail- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2017[деловодни број Одлуке 934од 07.08.2017.године]и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2017[деловодни број Решења935  од      07.08.2017.године], припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

Зајавнунабавкумалевредности

 

Радови на санацији мокрих чвороваОШ "ЖивомирСавковић"

 уКовачевцу

 

 

 

 

ЈНМВБР.1/2017

 

  

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ БР. 1/2017-преузмите документ

 

 

  

  

 

Јули2017.године


Укупно 45 страна

 

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

 

I

 

Општи подаци о јавној набавци

2-3

 

II

 

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

III

 

Техничке карактеристике ( спецификације)

5-11

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

11-15

 

 

V

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

15-25

 

VI

 

Образац понуде

26-35

VII

 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

 

36-37

 

VIII

 

Образац трошкова припреме понуде

38

 

IX

 

Образац изјаве о независној понуди

39

 

X

 

Модел уговора

40-45

 

Конкурсну документацију сачинила Комисија за предметну јавну набавку.

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1.      ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ОШ „Живомир Савковић“

Ул.Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11

11409 Ковачевац

Шифра делатности: 85.20

Матични број: 07007191

ПИБ: 101481452

Интернет страница: http://www.oszivomirsavkovic.rs /

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 01/2017су РАДОВИ- урадови на санацији мокрих чворова ОШ "Живомир СавковићКовачевцу

4. ЦИЉ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5. НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

Није у питању резервисана набавка.

6. НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА

Наручилац не спроводи електронску лицитацију.

7. КОНТАКТ(ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Заближеинформацијеобратитесеписменонаe-mail:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радновремесекретара школеивремедокадасемогутражитиинформацијејесваког радног дана  од 09:00 до 12:00 часова или на телефон 062/8811685.

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметјавненабавке мале вредности бр.1/2017сурадови на санацији мокрих чворова ОШ "ЖивомирСавковићКовачевцу,апремаопису датомуоквиру техничкихкарактеристикапредметајавненабавке.

 

Јавнанабавкасе спроводизатекућу2017.годинуускладусаПланомнабавки ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу  за2017.годину.

 

Називи ознака изопштегречниканабавкеРН):45330000- водоинсталатерски и санитарни радови;

 

2.ПАРТИЈЕ

 

 

Набавка није обликована по партијама

 

 

3.ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Наручилац  не спроводи поступак ради оквирног споразума, већ закључења уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

         III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

 

I. DEMONTAŽA I RUŠENJE

Redni br.

Vrsta radova

Jedinica mere

količina

1

1.       Demontaža postojeće stare i dotrajale

sanitarne opreme sa odvozom na deponiju

do 15km.

- metalne čučavce sa kazančicima

- stojecih pisoara sa slavinom

- betonskih livenih korita za pranje ruku sa slavinom

Kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

8

2

2.          Demontaža postojece dotrajale unutrašnje stolarje

sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor.

-vrata 80\200cm

 

kom

18

3

O   Obijanje zidnih keramičkih pločica sa iznošenjem,

utovarom i odvozom šuta na deponiju do 15km.

Obračun po m2 porušenih zidnih keramičkih pločica

165

4

R     Rušenje podnih keramičkih pločica na sloju

cementne košuljice prosečne debljine10cm.

Obračun po m2 sa odvozom šuta na deponiju do 15km.

 

50

5

Demontaža kompletne kanalizacione mreže

od liveno-gvozdenih cevi Ø50÷Ø110mm u sva

četiri mokra čvora (dva na spratu i dva u prizemlju.)

a za pripadajuću sanitarnu opremu iz tačke 1.

Obračun paušalno sa odvozom na deponiju.

 

 

paušalno

6

Demontaža kompletne vodovodne instalacije

sva četiri mokra čvora od pocinkovanih cevi

prečnika od 5/4" do 1/2" sa odlaganjem na

mesto koje odredi investitor.

Obračun paušalno za kompletnu poziciju.

 

 

paušalno

7

Obijanje produžnog maltera sa zidova i plafona

do opeke sa čišćenjem fuga na delu gde su

propali od buđi i vlage.

 

m2

125

8

Rušenje podne armirano betonske ploče d= 12cm.

Obračun po m2 sa utovarom i odvozom šuta.

 

m2

18

9

   Probijanje otvora u zidu i međuspratnoj

armirano-betonskoj ploči za prolaz instalacija

vodovoda i kanalizacije.

 

kom

35

10.

      Šlicovanje zidova od opeke i armirano betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu.

betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu.

 

m

122

 

II. ZEMLJANI   RADOVI

1

Ručni iskop zemlje IV kategorije za zamenu

ukopane kompletne kanalizacione mreže,do

izlaza iz objekta,novom od PVC-cevi.

Obračun  po m3 iskopane zemlje,iznošenje

utovar i odvoz na deponiju do 15km

13,50

2

Nasipanje peska ispod i iznad cevi i šljunka

kao zamena tla.

Obračun po m3 nasutog peska i šljunka.

 

m3

13,50

 

III. ZIDARSKI    RADOVI

1

1.                   Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim

malterom1:3:9 u dva sloja,d=2,5cm.

Obračun po m2 zida.

m2

235

2

Obrada šliceva u zidovima posle montaže

instalacija.

 

m'

122

3

Izrada ravnajućeg sloja cementne košuljice

d=5cm,armirane armaturnom mrežom Q180.

 

m2

50

 

IV BETONSKI    RADOVI

 

1

Betoniranje podne ploče d=12cm,armirane

armaturnom mrežom MA 500/600 Q188.

Obračun po m2

m2

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V IZOLATERSKI    RADOVI

 

1

 Izrada hidroizolacije podova  i dela zidova

mokrih čvorova od polimer cementnih premaza

prema uputstvu proizvođača.Posebnu pažnju posvetiti

lepljenju spojeva i armaturnom mrežicom po celoj

površini i preklopom od 10cm.

Obračun po m2 gotove hidroizolacije.

 

m2

160

2

Nabavka i postavljanje termoizolacije u

spuštenom plafonu od kamene vune d=10cm.

 

m2

50

 

VI INSTALACIJE VODOVODA I  KANALIZACIJE

 

1

 Nabavka i montaža PPE vodovodnih cevi i

fazonskih komada sa spajanjem na postojeci

vodovodni razvod.Vodovodne cevi se postavljaju

u iskopu i zidovima mokrih čvorova sa

ispitivanjem na pritisak od 10bar pre zatvaranja.

Obračun po m' cevovoda i to:

-Ø32mm

-Ø20mm

-ø15 mm

 

m'

 

 

 

 

 

 

28

54

60

2

 Nabavka i montaža propusnih ventila na svim

potrebnim mestima.

Obračun po komadu.

-Ø25mm

 

-Ø25mm

kom

 

 

 

4

 

16

3

Nabavka i montaža ,,EK,, ventila ø 15mm.

Kom.

36

4

N   Nabavka i montaža  kanalizacionih cevi i fazonskih

cevi od PVC-a sa spojem na muf i gumeni dihtung,

za izradu unutrašnjeg razvoda i sanitarne kanalizacije.

-DN 160mm

- DN 110mm

- DN   75mm

- DN   50mm

 

m'

 

 

 

 

      12

48

28

65

5

Nabavka i montaza PVC slivnika Ø50mm

sa hromiranom podnom rešetkom.

Obračun po komadu

kom

4

 

 

 

 

 

 

VII KERAMIČARSKI   RADOVI

 

1

Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih

pločica I klase na lepak,u tonu po izboru investitora.

Obračun po m2 sa fugovanjem spojnica.

 

m2

200

2

Nabavka i postavljanje podnih keramičkih

pločica na cementnoj košuljici.Plocice su

neklizajuće I klase.

Obračun po m2 sa fugovanjem spojnica.

 

m2

50

 

 

VIII STOLARSKI  RADOVI

 

 

1

Izrada  i montaža vrata mokrog čvora od

Al-plastificiranih profila bele boje I ispunom od

PVC-panela,d=20mm,odgovarajućim okovom i

bravicom za zaključavanje.Funkcionalno u dogovoru

sa investitorom.

- vrata 700/210

- vrata 80/210

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4

 

IX SANITARNI  OBJEKTI  I  PRIBOR

 

1

Nabavka i montaža komplet keramičke WC

šolje sa PVC daskom,visokomontažno metalno

ispirno kazanče sa ispirnom cevi i veznim

materijalom i držacem toalet papira.

Obračun po komadu.

 

Kom.

10

2

 Nabavka i montaža umivaonika od fajansa

širine 550mm, PVC sifonom.Kačenje izvršiti

šrafovima uz predhodnu  ugradnju plastičnih

tiplova.U cenu uračunati i niklovanu bateriju

za toplu i hladnu vodu.

Obračun po komadu.

 

Kom.

10

3

Nabavka i montaža komplet keramičkog pisoara

sa ispirnom slavinom.

Obračun po komadu.

 

Kom.

8

4

Nabavka i montaža niklovanog držača

rolne papira za lavabo.

 

Kom.

10

5

Nabavka i montaža plastičnog dozatora za

tečni sapun sa dugmetom,dimenzija

216x90x102mm,pored lavaboa.

 

m

10

6

Nabavka i montaža ogledala 60/40mm koje

se postavlja iznad umivaonika.

 

m

10

 

 

X  SUVOMONTAŽNI  RADOVI

 

1

Nabavka materijala izrada i montaža

spuštenog plafona od vlagoodpornih

gips-kartonskih table d=12,5mm, na

metalnoj podkonstrukciji.

 

m2

50

 

 

 

XI  MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI

 

1

Dva puta gletovanje zidova i plafona glet masom,

šmirglanje do podpune glatkosti i krečenje

dva puta disperzivnom bojom.

 

m2

130

2

Bojenje livenih radijatora , lakom za radijatore

u dva sloja sa predhodnim skidanjem korozije.

Obračun po komadu ofarbanog rebra radijatora.

 

Kom.

50

 

 

XII ELEKTRO   RADOVI

 

1

Izrada instalacije za monofazne utičnic

kablom N2xH-Y,3x2,5mm2,prosečne

dužine 25m,postavljene pod malter sa pratećim

građevinskim radovima.

 

Kom

2

2

Nabavka i montaža   električnog bojlera od

80l,puštanje u rad i kontrola otpora uzemljenja.

U cenu uračunati i ,,kip,, prekidač postavljen

na bezbedno mesto

 

kom

2

3

Isporuka i montaža kutije za izjednačenj

potencijala PS49 na 30cm od poda.Kutija je

snabdevena plastičnim poklopcem i opremljena

sa priključnim skazaljkama za provodnik do 35mm2

i 6 priključnih mesta za priključak vodova 6mm2.

 

Kom

4

4

Isporuka i montaža provodnika P-Y 4mm2

(žuto-zeleni)ispod maltera  u zidu i u podu kojim

se prave izvodi   od kutije PS49 za povezivanje

metalnih delova u mokrom čvoru koji nisu

sastavni delovi električnih uređaja i to posebno:

-za odvodnu cev umivaonika,

-za kanalizacionu cev

-za vodovodnu cev (ukoliko nije plastična)

Prosečna dužina po jednom odvodu je 8m.

 

Kom

4

5

Isporuka i montaža provodnika N2XH-J 1x4mm2

(žuto-zeleni)  od zaštitne sabirnice u razvodnim

tablama do kutija PS49  u mokrom čvoru. Provodnik

položiti kroz cev ugrađenu ispod maltera ili

u zid od opeke ispod obloge zidova,prosečne dužine 10m

 

Kom

4

6

Demontaža i ponovna montaža postojećih

fluo-svetiljki, nadgradnih plafonskih.

Postojeće svetiljke očistiti,zameniti neispravne

fluo-cevi i startere.

Obračun po komadu.

 

Kom

8

 

 

 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75 СТАВ 1 И СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то.

1)      Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(члан 75 став 1. тачка 1) Закона )

 

ДОКАЗ:

·         за правна лица и предузетнике Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда ( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације )

 

2)      да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

(члан 75 став 1. тачка 2) Закона )

ДОКАЗ: (доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

·         за правна лицаИзвод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ( мења их Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације )

·         за предузетнике и физичка лица- Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело п римања или давања мита, кривично дело преваре;( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и  Закона - поглавље VII конкурсне документације )

 

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

(члан 75 став 1. тачка 4) Закона )

ДОКАЗ: ( доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

·         правно лице, физичко лице, предузетник- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75.  Закона - поглавље VII конкурсне документације ))

4)      да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

(члан 75 став 2 )

ДОКАЗ:

·         Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као  и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75.  Закона - поглавље VII конкурсне документације )

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ

 

Додатни услови:

1.Референтна листа(да је за последње три године извео радове који су предмет ЈНМВ 1/2017 у вредности до 3.000.000,00 динара)

2.Да поседује: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75  ЗАКОНА( поглавље VII конкурсне документације ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона дефинисане овом конкурсном документацијом.

Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (поглавље VII конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље VII конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

             Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

             Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

            Понуђач референтну листу као додатни услов доказује Потврдом,фотокопијом уговора и ситуацијом, док се ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 доказују фотокопијом.

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођаћем у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона.

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да достави ИЗЈАВУ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА ( поглавље VIIконкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену  печатом.

 

ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора испунити обавезне услове  из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) а  додатне услове испуњавају заједно.

Ако понуду подноси група понуђача доставља се ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75  ЗАКОНА (поглављеVII конкурсне документације)  која мора бити потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред докумената на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ОШ „Живомир Савковић“лицаТрг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,11409Ковачевац,Комисија зајавну набавку,саназнаком:

 Понуда  за  јавну  набавку    -  радови на санацији мокрих чворова ОШ"ЖивомирСавковићКовачевцу,  ЈНМВр.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.08.2017. године до 09:00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 15.08.2017.године у 11:00 часова у просторијама ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу у присуству овлашћених представника понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

·         Образац понуде ( поглавље   VI конкурсне документације)

·         Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75.Закона ( поглавље   VII конкурсне документације)

·         Референтну листу и стандарде о испуњавању услова из чл. 76.Закона

·         Образац изјаве о независној понуди ( поглавље   IXконкурсне документације)

·         Модел уговора( поглавље   Xконкурсне документације)

 

Сви обрасци и модел уговора који су саставни део понуде попуњавају се потписују од стране овлашћеног лица понуђача и оверавају печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ОШ „Живомир Савковић“лицаТрг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,11409Ковачевац,Комисија зајавну набавку,саназнаком:

:

·         „Измена понуде за јавну набавку радови –радови на санацији мокрих чворова,ЈН бр.01/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

·         „Допуна понуде за јавну набавкурадови – радови на санацији мокрих чворова,ЈН бр.01/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

·          „Опозив понуде за јавну набавкурадови – радови на санацији мокрих чворова,ЈН бр01//2017- НЕ ОТВАРАТИ” или

·          „Измена и допуна понуде за јавну набавкурадови – радови на санацији мокрих чворова,ЈН бр.01/2017- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова( попунити Изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона- поглавље VII  конкурсне документације)

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона  и то податке о:

1)      Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2)      Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова ( попунити изјаву понуђача о  испуњавању услова из члана 75 Закона- поглавље VII конкурсне документације)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће уплатити новчана средства из уговора у року од 45 дана након завршених свих радова и достављеног коначног рачуна Наручиоцу од стране Извођача радова.

 

9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета

Квалитетпонуђенихрадовакојасе извршавају,морау свему одговарати назначенимзахтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама, понуђач је дужандагарантујеза квалитетизвршених радова.Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова. За коришћени материјал важи гарантни рок понуђача.

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења радова

 

Извођач је обавезан да предмет набавке-наведене радове изврши  на објекту матичне школе ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу.

 

Од понуђача се захтева да наведене радове изврши најкасније у року од 35 дана од потписивања уговора.

Контролу квалитета извођења предметних радова вршиће надзорни орган.

Други посебни захтеви садржани су у опису радова у техничкој спецификацији.

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

в) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

г) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.У понуђене цене су урачунати сви трошкови.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:

www.merz.gov.rs , адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;

-Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ,НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ,ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана од дана закључења Уговора преда наручиоцу:

 

1. бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од истека рока за коначно извршење посла, са меничним писмом -овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „безпротеста“ у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а  и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Понуђач добара не извршава уговорене обавезе

Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Финансијском гаранцијом за добро извршење посла наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не извршава  своје  обавезе   у уговореном   року.

Рок важења финанасијске гаранције за добро извршење посла је  30дана дуже од данаистека уговора.

 

2) Меницу, менично писмо и картон депонованих потписа за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца (минимум 24 месеца) од даназавршетка радова, са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права наприговор, у висини од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 5 (пет) дана дужим од __ месеца од дана завршетка радова. (у зависност колики гарантни рок понуђач понуди , на тај рок ће гласити и меница)

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након завршетка радова у гарантном року не буде испуњавао својеуговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, односно уколико не будеизвршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да умањи могућносткоришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде поступао у роковима и наначин прописаним уговором о јавној набавци током гарантног рока;

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца- на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 011/8213-207] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01/2017.“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда  понуђача који је понудио дужи гарантни рок након извршених радова. Уколико је и овај услов исти, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рк за завршетак радова.

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као ида му нијеизречена меразабране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75акона-поглавље VII конкурсне документације).

 

1.      КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

„Нема“.

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе изчлана 151. става 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока изчлана 149. став 3, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

O поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава са следећим подацима:

·         сврха плаћања: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

·          корисник (прималац): Буџет Републике Србије;

·         шифра плаћања: 153 или 253;

·         бр. Жиро рачуна: 840-30678845-06;

·         број модела 97;

·         позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Поступак  заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку___________________________ – [навести предмет јавне набавке],ЈН број _____________

1)      ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: ____________________________________________________________

Седиште понуђача, општина, адреса: ___________________________________________

Матични број понуђача: ______________________________________________________

Порески идентификациони  број понуђача:______________________________________

Особа за контакт: ___________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________

Телефакс: __________________________________________________________________

Електронска пошта: _________________________________________________________

Жиро-рачун: __________________________банка ________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:_______________________________________

 

2)      ПОНУДУ ПОДНОСИ

( заокружитиначинподношењапонуде)

1. самостално,

2. са подизвођачем,

3. као заједничка понуда.

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

 

 

 

 

3)      ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

 

Седиште и адреса подизвођача

 

Матични број понуђача

 

Порески идентификациони број

 

Особа за контакт

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач.

 

 

          Датум                                                  М.П                                          Потпис понуђача    

 

 

________________________                                                            _____________________                  

 

 

 

 

4)      ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди

 

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

 

Матични број учесника у заједничкој понуди

 

Порески идентификациониброј учесника у заједничкој понуди

 

Особа за контакт

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

 

 

  Датум                                            М.П  Потпис понуђача    

 

 

________________________                                               _______________________

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  – радови на санацији мокрих чворова ОШ „Живомир Савковић“ у ковачевцу, ЈН бр. 01/2017

Опис и попис радова

I. DEMONTAŽA I RUŠENJE

Redni br.

Vrsta radova

Jedinica mere

količina

Jedinična cena

Ukupno bez PDVa-Dinara

Ukupno sa PDVom-Dinara

1

3.       Demontaža postojeće stare i dotrajale

sanitarne opreme sa odvozom na deponiju

do 15km.

- metalne čučavce sa kazančicima

- stojecih pisoara sa slavinom

- betonskih livenih korita za pranje ruku sa slavinom

Kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

8

 

 

 

2

4.          Demontaža postojece dotrajale unutrašnje stolarje

sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor.

-vrata 80\200cm

 

kom

18

 

 

 

3

O   Obijanje zidnih keramičkih pločica sa iznošenjem,

utovarom i odvozom šuta na deponiju do 15km.

Obračun po m2 porušenih zidnih keramičkih pločica

165

 

 

 

4

R     Rušenje podnih keramičkih pločica na sloju

cementne košuljice prosečne debljine10cm.

Obračun po m2 sa odvozom šuta na deponiju do 15km.

 

50

 

 

 

5

Demontaža kompletne kanalizacione mreže

od liveno-gvozdenih cevi Ø50÷Ø110mm u sva

četiri mokra čvora (dva na spratu i dva u prizemlju.)

a za pripadajuću sanitarnu opremu iz tačke 1.

Obračun paušalno sa odvozom na deponiju.

 

 

paušalno

 

 

 

6

Demontaža kompletne vodovodne instalacije

sva četiri mokra čvora od pocinkovanih cevi

prečnika od 5/4" do 1/2" sa odlaganjem na

mesto koje odredi investitor.

Obračun paušalno za kompletnu poziciju.

 

 

paušalno

 

 

 

7

Obijanje produžnog maltera sa zidova i plafona

do opeke sa čišćenjem fuga na delu gde su

propali od buđi i vlage.

 

m2

125

 

 

 

8

Rušenje podne armirano betonske ploče d= 12cm.

Obračun po m2 sa utovarom i odvozom šuta.

 

m2

18

 

 

 

9

   Probijanje otvora u zidu i međuspratnoj

armirano-betonskoj ploči za prolaz instalacija

vodovoda i kanalizacije.

 

kom

35

 

 

 

10.

      Šlicovanje zidova od opeke i armirano betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu.

betonskih

serklaža za prolaz instalacije u zidu.

 

m

122

 

 

 

 

II. ZEMLJANI   RADOVI

1

Ručni iskop zemlje IV kategorije za zamenu

ukopane kompletne kanalizacione mreže,do

izlaza iz objekta,novom od PVC-cevi.

Obračun  po m3 iskopane zemlje,iznošenje

utovar i odvoz na deponiju do 15km

13,50

 

 

 

2

Nasipanje peska ispod i iznad cevi i šljunka

kao zamena tla.

Obračun po m3 nasutog peska i šljunka.

 

m3

13,50

 

 

 

 

III. ZIDARSKI    RADOVI

1

2.                   Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim

malterom1:3:9 u dva sloja,d=2,5cm.

Obračun po m2 zida.

m2

235

 

 

 

2

Obrada šliceva u zidovima posle montaže

instalacija.

 

m'

122

 

 

 

3

Izrada ravnajućeg sloja cementne košuljice

d=5cm,armirane armaturnom mrežom Q180.

 

m2

50

 

 

 

 

IV BETONSKI    RADOVI

 

1

Betoniranje podne ploče d=12cm,armirane

armaturnom mrežom MA 500/600 Q188.

Obračun po m2

m2

18

 

 

 

 

V IZOLATERSKI    RADOVI

 

1

 Izrada hidroizolacije podova  i dela zidova

mokrih čvorova od polimer cementnih premaza

prema uputstvu proizvođača.Posebnu pažnju posvetiti

lepljenju spojeva i armaturnom mrežicom po celoj

površini i preklopom od 10cm.

Obračun po m2 gotove hidroizolacije.

 

m2

160

 

 

 

2

Nabavka i postavljanje termoizolacije u

spuštenom plafonu od kamene vune d=10cm.

 

m2

50

 

 

 

 

VI INSTALACIJE VODOVODA I  KANALIZACIJE

 

1

 Nabavka i montaža PPE vodovodnih cevi i

fazonskih komada sa spajanjem na postojeci

vodovodni razvod.Vodovodne cevi se postavljaju

u iskopu i zidovima mokrih čvorova sa

ispitivanjem na pritisak od 10bar pre zatvaranja.

Obračun po m' cevovoda i to:

-Ø32mm

-Ø20mm

-ø15 mm

 

m'

 

 

 

 

 

 

28

54

60

 

 

 

2

 Nabavka i montaža propusnih ventila na svim

potrebnim mestima.

Obračun po komadu.

-Ø25mm

 

-Ø25mm

kom

 

 

 

4

 

16

 

 

 

3

Nabavka i montaža ,,EK,, ventila ø 15mm.

Kom.

36

 

 

 

4

N   Nabavka i montaža  kanalizacionih cevi i fazonskih

cevi od PVC-a sa spojem na muf i gumeni dihtung,

za izradu unutrašnjeg razvoda i sanitarne kanalizacije.

-DN 160mm

- DN 110mm

- DN   75mm

- DN   50mm

 

m'

 

 

 

 

   12

48

28

65

 

 

 

5

Nabavka i montaza PVC slivnika Ø50mm

sa hromiranom podnom rešetkom.

Obračun po komadu

kom

4

 

 

 

 

 

VII KERAMIČARSKI   RADOVI

 

1

Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih

pločica I klase na lepak,u tonu po izboru investitora.

Obračun po m2 sa fugovanjem spojnica.

 

m2

200

 

 

 

2

Nabavka i postavljanje podnih keramičkih

pločica na cementnoj košuljici.Plocice su

neklizajuće I klase.

Obračun po m2 sa fugovanjem spojnica.

 

m2

50

 

 

 

 

 

VIII STOLARSKI  RADOVI

 

 

1

Izrada  i montaža vrata mokrog čvora od

Al-plastificiranih profila bele boje I ispunom od

PVC-panela,d=20mm,odgovarajućim okovom i

bravicom za zaključavanje.Funkcionalno u dogovoru

sa investitorom.

- vrata 700/210

- vrata 80/210

 

kom

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4

 

 

 

 

IX SANITARNI  OBJEKTI  I  PRIBOR

 

1

Nabavka i montaža komplet keramičke WC

šolje sa PVC daskom,visokomontažno metalno

ispirno kazanče sa ispirnom cevi i veznim

materijalom i držacem toalet papira.

Obračun po komadu.

 

Kom.

10

 

 

 

2

 Nabavka i montaža umivaonika od fajansa

širine 550mm, PVC sifonom.Kačenje izvršiti

šrafovima uz predhodnu  ugradnju plastičnih

tiplova.U cenu uračunati i niklovanu bateriju

za toplu i hladnu vodu.

Obračun po komadu.

 

Kom.

10

 

 

 

3

Nabavka i montaža komplet keramičkog pisoara

sa ispirnom slavinom.

Obračun po komadu.

 

Kom.

8

 

 

 

4

Nabavka i montaža niklovanog držača

rolne papira za lavabo.

 

Kom.

10

 

 

 

5

Nabavka i montaža plastičnog dozatora za

tečni sapun sa dugmetom,dimenzija

216x90x102mm,pored lavaboa.

 

m

10

 

 

 

6

Nabavka i montaža ogledala 60/40mm koje

se postavlja iznad umivaonika.

 

m

10

 

 

 

 

 

X  SUVOMONTAŽNI  RADOVI

 

1

Nabavka materijala izrada i montaža

spuštenog plafona od vlagoodpornih

gips-kartonskih table d=12,5mm, na

metalnoj podkonstrukciji.

 

m2

50

 

 

 

 

 

 

XI  MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI

 

1

Dva puta gletovanje zidova i plafona glet masom,

šmirglanje do podpune glatkosti i krečenje

dva puta disperzivnom bojom.

 

m2

130

 

 

 

2

Bojenje livenih radijatora , lakom za radijatore

u dva sloja sa predhodnim skidanjem korozije.

Obračun po komadu ofarbanog rebra radijatora.

 

Kom.

50

 

 

 

 

 

XII ELEKTRO   RADOVI

 

1

Izrada instalacije za monofazne utičnic

kablom N2xH-Y,3x2,5mm2,prosečne

dužine 25m,postavljene pod malter sa pratećim

građevinskim radovima.

 

Kom

2

 

 

 

2

Nabavka i montaža   električnog bojlera od

80l,puštanje u rad i kontrola otpora uzemljenja.

U cenu uračunati i ,,kip,, prekidač postavljen

na bezbedno mesto

 

kom

2

 

 

 

3

Isporuka i montaža kutije za izjednačenj

potencijala PS49 na 30cm od poda.Kutija je

snabdevena plastičnim poklopcem i opremljena

sa priključnim skazaljkama za provodnik do 35mm2

i 6 priključnih mesta za priključak vodova 6mm2.

 

Kom

4

 

 

 

4

Isporuka i montaža provodnika P-Y 4mm2

(žuto-zeleni)ispod maltera  u zidu i u podu kojim

se prave izvodi   od kutije PS49 za povezivanje

metalnih delova u mokrom čvoru koji nisu

sastavni delovi električnih uređaja i to posebno:

-za odvodnu cev umivaonika,

-za kanalizacionu cev

-za vodovodnu cev (ukoliko nije plastična)

Prosečna dužina po jednom odvodu je 8m.

 

Kom

4

 

 

 

5

Isporuka i montaža provodnika N2XH-J 1x4mm2

(žuto-zeleni)  od zaštitne sabirnice u razvodnim

tablama do kutija PS49  u mokrom čvoru. Provodnik

položiti kroz cev ugrađenu ispod maltera ili

u zid od opeke ispod obloge zidova,prosečne dužine 10m

 

Kom

4

 

 

 

6

Demontaža i ponovna montaža postojećih

fluo-svetiljki, nadgradnih plafonskih.

Postojeće svetiljke očistiti,zameniti neispravne

fluo-cevi i startere.

Obračun po komadu.

 

Kom

8

 

 

 

 

I.                   DEMONTAŽA I RUŠENJE................................................__________________

II.                ZEMLJANI   RADOVI.......................................................__________________

III.             ZIDARSKI    RADOVI......................................................___________________

IV.             BETONSKI    RADOVI.....................................................___________________

V.                IZOLATERSKI    RADOVI...............................................___________________

VI.             INSTALACIJE VODOVODA I  KANALIZACIJE..........___________________

VII.          KERAMIČARSKI   RADOVI...........................................___________________

VIII.       STOLARSKI  RADOVI....................................................___________________

IX.             SANITARNI  OBJEKTI  I  PRIBOR................................___________________

X.                SUVOMONTAŽNI  RADOVI..........................................___________________

XI.             MOLERSKO-FARBARSKI  RADOVI............................___________________

XII.          ELEKTRO   RADOVI......................................................___________________

 

 

 

УКУПНО СВИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:____________динара

ПДВ:                        _________________________динара

УКУПНО СВИ РАДОВИ СА ПДВ-ом_______________динара

       
           
         
           
         
           
           
           

·         Рок и начин плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана од дана пријема коначног рачуна

·         Рок важења понуде: 30дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

·         Рок извођења радова најкасније 35 дана од потписивања уговора.

·         Гарантни рок-_24 месеца (не мање од 24месеца).

 

Изврођач радова је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема захтева  за рекламацију

-          Место извођења радова :

-          ОШ „Живомир Савковић“,Ковачевац

 

 

 Датум                                                                          Понуђач

                                                                М. П

____________________________                              __________________________

 

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА

1)      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН 01/2017- РАДОВИ НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“У КОВАЧЕВЦУ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке_______________________________[навести предмет јавне набавке]број _____________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1)      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

 

 

           Датум                                                                                                Потпис понуђача

__________________                         М.П.                                             _________________  

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Копирати изјаву у онолико примерак а колико има понуђача у групи понуђача.

 

 

 

2)         ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке__________________________________[навести предмет јавне набавке]број __________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1)      Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4)      Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

 

 

 

          Датум                                                                                  Потпис понуђача

_____________                         М.П.                                   _____________________  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке__________________________________ [навести предмет јавне набавке],бр. ____________ [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

X МОДЕЛ УГОВОРА

 

МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

           

ОШ „Живомир Савквовић“

Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11         

БРОЈ:                                                                                      

ДАНА:                       ГОДИНЕ                                             

11409 Ковачевац       

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН  БРОЈ 01/2017.

РАДОВИ – радови на санацији мокрих чворова у ОШ „Живомир Савковић“

            Закључен између:

1. ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу, ул. Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11 

, ПИБ: 101481452, шифра делатности 85.20-основно образовање, матични број 07007191,  коју заступа директор Милијана Крстић, у даљем тексту  наручилац и

 

2. _____________________________________________________________________

    ( навести назив и седиште Понуђача) , ул. __________________________(навести назив улице и број), ПИБ________________, шифра делатности_______, матични број___________________, коју заступа__________________________у даљем тексту понуђач.

 

 

 

·         Уколико се подноси понуда са подизвођачем:

1.        ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________.

2.       ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________.

·         Уколико се подноси заједничка понуда:

1.       ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.

2.       ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.

 

 

            Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет радови- Радови на санацији мокрих чворова у ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу, Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11.    

- да је Понуђач дана ___ / ___ .2017.године доставио Понуду број _______________ од ___ / ___.2017.године која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације а која је саставни део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, применом критеријума

најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ / ___.2017. године којом је уговор доделио Понуђачу.

Члан 2.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком мале вредности радова – радови на санацији мокрих чворова ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу а у свему према понуди понуђача број:________________ од ___ / ___.2017.године.

            Обавезује  се Извођач радова да за потребе Наручиоца изврши радове из става 1.  овог члана у свему према конкурсној документацији и својој понуди број_______ а која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Вредност уговорених радова на санацији мокрих чворова ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу износи:

  1. Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара,
  2. Вредност ПДВ-а: ..............................................  __________________________ динара,
  3. Укупна вредност са ПДВ-ом: ..........................  __________________________ динара.

 

(словима: ............................................................................................................................ динара)

            Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 2.овог Уговора фиксне и не могу се мењати.

Члан 4.

 Наручилац ће уплатити новчана средства исплатити извођачу радовау року од 45 дана након завршених свих радова и достављеног коначног рачуна Наручиоцу од стране Извођача радова.

           

Исплата ће бити извршена на рачун број _______________  код ______________банке.

 

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији на основу које се предметни радови изводе.

Члан 6.

            Извођач радова је дужан да радове који су таксативно наведени у конкурсној документацији  заврши најкасније до у року од 35 дана од дана потписивања уговора.

           

 Члан 7.

            Извођач радова се обавезује да за неоправдано кашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорене казне 1 промил од вредности радова утврђене чланом 3. овог Уговора, за сваки дан неоправданог закашњења. Укупно обрачуната уговорена казна не може прећи износ од 5% од укупно уговорене вредности радова.

Члан 8.

            Наручилац је дужан да пре почетка извођења радова обавести Извођача радова  које ће лице бити надзорни орган.

            Надзорни орган може да предузима радње у вези са извођењем радова  а нарочито да:

            - прати одржавање уговореног рока;

            - врши контролу квалитета изведених радова;

            - врши контролу уношења података у грађевински дневник;

            - координира рад појединих учесника у извођењу радова;

            -непосредно учествује у изради коначног обрачуна и поступку примопредаје изведених радова.

Члан 9.

            Извођач радова  је дужан да омогући вршење стручног надзора и рад надзорног органа.

            Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

            Извођач радова је дужан да поступи по примедбама надзорног органа и да отклони недостатке на радовима у погледу којих су стављене примедбе, и то о свом трошку.

            Под оправданим примедбама у смислу одредбе става 3. овог члана сматрају се примедбе учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.

 

Члан 10.

За свако одступање од техничке спецификације на основу које се изводе радови, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писану сагласност за та одступања.

Члан 11.

            Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и грађевинску књигу.

            Надзорни орган Наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 3 (три) дана од дана уписа промена у дневник, а ако то не учини у наведеном року, сматраће се да се сагласио са уписаним подацима.

Извођач радова има право да од Наручиоца захтева одговор на отворена питања везана за извођење уговорених радова.

            Наручилац је дужан да преко свог надзорног органа Извођачу даје одговоре на питања постављена путем грађевинског дневника.

            Ако надзорни орган закасни у давању одговора, Извођач радова  има право да продужи рок за извођење оних радова на које је тражио упутство од Наручиоца, без наплате уговорене казне.

Члан 12.

            Извођач  радова гарантује Наручиоцу за квалитетно извођење свих уговорених радова, с тим да гарантни рок износи 24 месеца, рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

            Извођач радова  је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све недостатке који су настали његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива Наручиоца, о свом трошку.

Члан 13.

За отклањање грешака у гарантном року од ________ месеца од дана завршетка радова Извођач радова се обавезује да даном завршетка радова, односно даном примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу меницу са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 10 (десет) дана дужим од гарантног рока од _________ месеца.

Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач након завршетка радова у гарантном року од _______ месеца не буде испуњавао своје уговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде поступао у роковима и на начин прописаним уговором о јавној набавци током гарантног рока.

 

Члан 14.

Извођач радова је дужан да за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у гарантном року, да о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не представљају опасност за људе и имовину.

Извођач радова  је дужан да, о свом трошку, предузме мере за заштиту животне средине, заштиту од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде лица које могу настати у вези са извршењем уговора.

Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим прописима регулисан начин, а деси се штетни догађај, Извођач радова потписивањем овог уговора преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај који проистиче из извођења предметних радова.

 

Члан 15.

Извођач радова  је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је у поседу Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта.

Извођач радова  је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја укључујући и пешачког и заштиту околине за време трајања извођења радова.

Извођач радова  је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице.

 

Члан 16.

Овај Уговор почиње да производи правно дејство даном потписивања од  обе  уговорне стране.

            Уговорне стране потврђују да су Уговор пре потписивања прочитале, разумеле, да је њихова воља верно унета у текст овог Уговора и да исти у знак сагласности воља потписују.

 

Члан  17.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи,  Закона о облигационим односима,  Посебне узансе о грађењу и други важећи прописи који регулишу овуобласт.

 

Члан  18.

            Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове или неспоразуме који би могли да настану по овом Уговору решити споразумно, а у случају изостанка споразумног решења спор ће решити надлежни суд у Београду.

 

 

Члан  19.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

 

 

 

 

За извођача радова,                                                                                             За наручиоца,

 

 

_________________                                                     ______________                                                                                                                                                                        ДИРЕКТОР

Овлашћено лице                                                                                              Милијана Крстић

                                                                                   

                                                                                                                       

   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ БР. 1/2017-преузмите документ