Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

 

Основна школа „Живомир Савковић“

ул .Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр.11

11409 Ковачевац

Деловодни бр.1648

Датум:27.09.2019

 

Сходно чл. 55. и Прилогу 3. Б  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 30/2019) ,  упућује се

 

Позив за подношење понуда

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Основна школа „Живомир Савковић“ ул .Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр.11,11409 Ковачевац, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за јавну набавкууслуга екскурзија за ученике од првог до осмог разреда у ОШ“ Живомир Савковић“Ковачевац

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета

 

3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.

Назив и ознака из општег речника набавки

63516000 – услуге организовања путовања

63511000 -организовање пакет аранжмана

 

4.КРИТЕРИЈУМ , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки или код наручиоца – ОШ „Живомир Савковић“ ул. Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр. 11 ,11409 Ковачевац,  канцеларија секретара.

 

6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

 

Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти , овереној печатом, затвореном на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти -  назначити:

„Понуда за јавну набавку бр. 1.1/2019 – екскурзије -НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране наручиоца најкасније до 07.10.2019.године, до 12,00 часова.

 

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверенапечатом и потписанаод стране одговорног лица понуђача.

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

 

7. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

Отварање понуда обавиће се 07.10.2019. године, са почетком у 18 часова, у просторијама ОШ“ Живомир Савковић“ Ковачевац.  Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са писменим пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, потписаним и печатираним од стране законског заступника понуђача.

 

8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

 

9.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт je Немања Митровић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Документ можете преузети овде.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ У ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ РЕДНИ БРОЈ 1/2018

линк - за преузимање документа

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2018[деловодни број Одлуке 982 од 26.07.2018.године]и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2018[деловодни број Решења983од 26.07.2018..године], припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

Зајавнунабавкумалевредности добара

 

Рачунарске опреме уОШ "ЖивомирСавковић"

 уКовачевцу

 

 

 

 

ЈНМВБР.1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јул2018.године


Укупно 47 страна

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3-4

 

II

 

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

III

 

Техничке карактеристике ( спецификације)

5-9

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

9-13

 

 

V

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14-24

 

VI

 

Образац понуде и структура понуђене цене са упутством какао да се попуни

25-35

VII

 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

 

36-37

 

VIII

 

Образац трошкова припреме понуде

38

 

IX

 

Образац изјаве о независној понуди

39

X

 

Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

40

XI

 

Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла

41

XII

 

Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року 

42

 

X

 

Модел уговора

43-47

Конкурсну документацију сачинила Комисија за предметну јавну набавку.

линк - за преузимање документа "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА".

ОШ „Живомир Савковић“

Ул.Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11

11409 Ковачевац

БРОЈ:989

ДАНА 27.07.2018.године

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 982 од  26.07.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вреднсти – ЈН 01/2018

 

1.      НАРУЧИЛАЦ

·         ОШ „Живомир Савковић“

·         Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац

·         ПИБ: 101481452

·         МАТИЧНИ БРОЈ: 07007191

·         ВРСТА НАРУЧИОЦА: Основна школа

 

2.      ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Рачунарска опрема

                   - назив и ознака из општег речника набавки: 30230000-0

 

3.      РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 01/2018

 

4.      ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности

 

5.      ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 

6.      ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне  услове предвиђене чл. 75.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације( наручилац може одредити да се испуњеност свих или  појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона, доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

 

 

 

7.      ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

8.      КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 

9.      НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни. Преузимање је бесплатно. Или на интернет страни школе http://www.oszivomirsavkovic.rs /.

 

 

10.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети непосредно:

·         у пословним просторијама наручиоца ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу,Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац код секретара школе.

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавкумале вредности добара-рачунарске опреме у ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу,ЈН бр. 01/2018- НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

 

11.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или факсом на број 011/8213-207са назнаком„Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.01/2018 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за подношење понуде је 17.08.2018.године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.

Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног рока за подношење понуда.

            Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

13.   МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2018. године у 12:00 часова, у просторијама ОШ “Живомир Савковић“ у Ковачевцу,ул.Трг Љубомира Ивановиће Геџе бр.11 у присуству овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

14.   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 2 дана од дана отварања понуда,  и  објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења .

15.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Митровић Немања,секретар школе

                                          -e-mail- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

 линк-за преузимање документа

 

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

У ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ РЕДНИ БРОЈ 1/2018

ЛИНК - за преузимање документа