Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОШ „Живомир Савковић Ковачевац

ЈАВНА НАБАВКАнастава у природи  у шк.2019/2020. год.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2/2019

 

Дел.број 

 

1649 од 27.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

Септембар  2019. године

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  1.2/2019, дел.бр.1559од 12.09.2019.   и Решења ообразовању комисије за јавну набавку  бр 1561 од12.09.2019. године  припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –  наставе у природи  за ученике од првог до четвртог разредау школској 2019/2020. години

ЈН бр. 1.2. /2019

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

 

 

 

 

III

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис  услуга, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

 

 

 

3

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

 

4

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VI

Образац понуде  

17

VII

Модел уговора

22

VIII

Образац трошкова припреме понуде

26

IX

Образац изјаве о независној понуди

27

 

Комплетан документ можете преузети овде.