Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Календар такмичења за школску 2016/2017

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

РЕДНИ БРОЈ 1.2/2019

 

Документ можете преузети овде.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ

ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

РЕДНИ БРОЈ 1.1/2019

 

Документ можете преузети овде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОШ „Живомир Савковић Ковачевац

ЈАВНА НАБАВКАнастава у природи  у шк.2019/2020. год.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2/2019

 

Дел.број 

 

1649 од 27.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

Септембар  2019. године

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  1.2/2019, дел.бр.1559од 12.09.2019.   и Решења ообразовању комисије за јавну набавку  бр 1561 од12.09.2019. године  припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –  наставе у природи  за ученике од првог до четвртог разредау школској 2019/2020. години

ЈН бр. 1.2. /2019

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

 

 

 

 

III

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис  услуга, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

 

 

 

3

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

 

4

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VI

Образац понуде  

17

VII

Модел уговора

22

VIII

Образац трошкова припреме понуде

26

IX

Образац изјаве о независној понуди

27

 

Комплетан документ можете преузети овде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОШ „Живомир Савковић Ковачевац

ЈАВНА НАБАВКАнастава у природи  у шк.2019/2020. год.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2/2019

 

Дел.број 

 

1649 од 27.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

Септембар  2019. године

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  1.2/2019, дел.бр.1559од 12.09.2019.   и Решења ообразовању комисије за јавну набавку  бр 1561 од12.09.2019. године  припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –  наставе у природи  за ученике од првог до четвртог разредау школској 2019/2020. години

ЈН бр. 1.2. /2019

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

2

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

 

 

 

 

III

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис  услуга, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

 

 

 

3

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

 

4

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VI

Образац понуде  

17

VII

Модел уговора

22

VIII

Образац трошкова припреме понуде

26

IX

Образац изјаве о независној понуди

27

 

Комплетан документ можете преузети овде.

Основна школа „Живомир Савковић“

ул .Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр.11

11409 Ковачевац

Деловодни бр.1650

Датум:27.09.2019.

 

Сходно чл. 55. и Прилогу 3. Б  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 30/2019) ,  упућује се

 

Позив за подношење понуда

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Основна школа „Живомир Савковић“ ул .Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр.11,11409 Ковачевац, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за јавну набавкууслуга наставе у природи за ученике  од првог до четвртог разреда у ОШ“ Живомир Савковић“Ковачевац

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета

 

3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.

Назив и ознака из општег речника набавки

63516000 – услуге организовања путовања

63511000 -организовање пакет аранжмана

 

4.КРИТЕРИЈУМ , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки или код наручиоца – ОШ „Живомир Савковић“ ул. Трг Љубомира Ивановића Геџе  бр. 11 ,11409 Ковачевац,  канцеларија секретара.

 

6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

 

Понуде се подносе лично или путем поште на адресу наручиоца, у коверти , овереној печатом, затвореном на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти -  назначити:

„Понуда за јавну набавку бр. 1.2/2019 – екскурзије -НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини ковертe – кутије навести назив, адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Благовременим ће се сматрати понуде која буде примљене од стране наручиоца најкасније до 07.10.2019.године, до 12,00 часова.

 

Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверенапечатом и потписанаод стране одговорног лица понуђача.

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

 

7. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

Отварање понуда обавиће се 07.10.2019. године, са почетком у 18 часова, у просторијама ОШ“ Живомир Савковић“ Ковачевац.  Отварању понуда могу присуствовати законски заступници понуђача или лица са писменим пуномоћјем, којим су овлашћени да присуствују отварању понуда, потписаним и печатираним од стране законског заступника понуђача.

 

8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

 

9.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт je Немања Митровић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документ можете преузети овде.